Cele i misja: 

       przedszkole

       
Celem przedszkola jest:

 •    Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 1. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
 2. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
 3. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
 4. Zadaniem przedszkola jest:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
 • Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 •  Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.
 • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Misja przedszkola

Współczesny świat oczekuje ludzi aktywnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, gotowych do szybkiego przetwarzania informacji. Wiek przedszkolny jest doskonałym momentem do rozpoczęcia pracy nad kreowaniem jednostek z wysoką samooceną, otwartych na innych ludzi i świat. Bezcenne w pracy z małym dzieckiem są różne metody i techniki twórcze dające dziecku możliwość poznania świata, doświadczenia i eksperymentowania, realizacji własnych pomysłów, wyrażania uczuć.

Naszą misją jest pokazywanie dzieciom świata jako wielkiego niezwykłego pola możliwości, ale musimy dać im narzędzia w postaci języków obcych i umiejętności przyswajania  różnorodnej wiedzy.

Dziecko wychowywane będzie w naszym przedszkolu w potrzebie kontaktu z przyrodą i aktywnością fizyczną.

Nauczymy je proekologicznego myślenia, aby kiedyś mogły powiedzieć, ze zostawiają swoim dzieciom ten świat nieco lepszym od tego, który zostawili  im ich rodzice.

Pragniemy zachęcać dzieci aby radośnie odkrywały to co bliskie i dalekie, aby poznawały bez uprzedzeń i lęku, bez barier i obciążeń, za to z wrażliwością, tolerancją i szacunkiem dla innych.

Pozwolimy im mieć  radosne dzieciństwo !